Regulamin – SFD edukacja
Kulturystyka
SFD

Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez SFD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu, za pośrednictwem serwisu internetowego SFD EDUKACJA (zwanego dalej: Serwisem).

§ 1 Definicje

 1. Regulamin – oznacza niniejszy regulamin Serwisu.
 2. Strona Internetowa Serwisu – oznacza strony internetowe, pod którymi Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy, działające w domenie edukacja.sfd.pl
 3. Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej, będące przejawem działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalone w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia.
 4. Usługodawca – oznacza SFD SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Opolu (45-315), ul. Głogowska 41, NIP: 7543022222, REGON: 160360680, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000373427, o kapitale zakładowym w wysokości 4.549.091 złotych; e-mail: ………………………………………, będącą jednocześnie właścicielem Serwisu.
 5. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, która ukończyła 16. rok życia, dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, która zaakceptowała w całości treść niniejszego Regulaminu. Użytkownicy, którzy nie ukończyli 18. roku życia mogą korzystać z usług świadczonych w Serwisie wyłącznie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego – opiekun ustawowy wyrażający zgodę zarówno na korzystanie z Serwisu, jak i udział w szkoleniu, oświadcza, iż zapoznał się z regulaminem i bierze na siebie pełną odpowiedzialność na każdej płaszczyźnie za osobę, której to oświadczenie i zgoda dotyczy
 6. Szkolenie – oznacza szkolenie w zakresie i terminie opisanym w ofercie szkoleń przedstawionej w Serwisie.
 7. Zgłoszenie – oznacza umowę uczestnictwa w wybranym przez Uczestnika Szkoleniu, zawartą na zasadach określonych w Regulaminie, między Użytkownikiem a Usługodawcą. Przesłanie Zgłoszenia i dokonanie płatności wiąże się z wyrażeniem chęci uczestnictwa w Szkoleniu, i tym samym zamówieniem usługi szkoleniowej, na warunkach określonych w ofercie Szkolenia, przedstawionej w Serwisie. Przesłanie Zgłoszenia on-line i dokonanie płatności stanowi zawarcie wiążącej umowy. Regulamin stanowi integralną część Zgłoszenia uczestnictwa w Szkoleniu i obowiązuje wszystkich Uczestników. Dokonanie Zgłoszenia jest równoznaczne z tym, że Uczestnik, a w przypadku osoby, która nie ukończyła 18 lat, przedstawiciel ustawowy Uczestnika, zapoznał się z ofertą Usługodawcy i niniejszym regulaminem oraz akceptuje je.

§ 2 Postanowienia ogólne i korzystanie z Serwisu

 1. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, Strony Internetowej Serwisu, a także do wzorców, formularzy, logotypów należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem.
 2. Usługodawca dołoży starań, aby korzystanie z Serwisu Internetowego było możliwe dla Użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5 lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies” oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 512 kbit/s. Strona Internetowa Serwisu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
 3. Usługodawca stosuje mechanizm plików „cookies”, które podczas korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej Serwisu, zapisywane są przez serwer Usługodawcy na urządzeniu końcowym Użytkownika. Stosowanie plików „cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Serwisu na urządzeniach końcowych Użytkowników. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia końcowego Użytkownika oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach końcowych Użytkowników ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach. Każdy Użytkownik może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej swojego urządzenia końcowego. Usługodawca wskazuje, że wyłączenie „cookies” może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony Internetowej Serwisu.
 4. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkownika treści o charakterze bezprawnym oraz wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu Internetowego, Strony Internetowej Serwisu lub usług świadczonych przez Usługodawcę, w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.
 5. Usługodawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Użytkowników przez osoby nieuprawnione, dlatego Użytkownicy powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet.
 6. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Serwisu w celu prowadzenia przez Użytkownika działalności, która naruszałaby interes Usługodawcy.

§ 3 Usługi nieodpłatne

 1. Usługodawca świadczy drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników usługi odpłatne i nieodpłatne. Usługi nieodpłatne są świadczone 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 2. Usługodawca świadczy na rzecz Użytkowników, drogą elektroniczną usługi nieodpłatną m.in. umożliwia przeglądania artykułów dotyczących treści związanych tematyką Serwisu, umożliwia zamieszczanie zamieszczanie przez Użytkowników opinii tj. komentarzy.
 3. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wyboru i zmiany rodzaju, formy, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do usług, o których mowa w ust. 1, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.

§ 5 Zgłoszenie na Szkolenie

 1. Informacje zawarte na Stronie Internetowej Serwisu w zakresie Szkoleń stanowią ofertę Usługodawcy zawarcia umowy uczestnictwa w Szkoleniu za pośrednictwem Serwisu.
 2. Użytkownik może przyjąć ofertę Usługodawcy na uczestnictwo w Szkoleniu przez 7 dni w tygodniu i 24 godziny na dobę za pośrednictwem Strony Internetowej Serwisu.
 3. Użytkownik przyjmuje ofertę Usługodawcy na uczestnictwo w Szkoleniu poprzez wypełnienie i wysłanie do Usługodawcy Zgłoszenia dostępnego na Stronie Internetowej Serwisu oraz dokonanie płatności, co jest równoznaczne z zawarciem umowy na uczestnictwo Użytkownika w Szkoleniu. W trakcie wypełniania formularza Zgłoszenia Użytkownik i jego przedstawiciel ustawowy, ma możliwości zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie odpowiedniego pola w formularzu. Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do korzystania z Serwisu i dokonania Zgłoszenia na Szkolenie.
 4. Użytkownik, który nie ma skończonego 18 roku życia w dniu dokonania Zgłoszenia, zobowiązany jest do dostarczenia Usługodawcy oświadczenia jego przedstawiciela ustawowego o wyrażeniu przez niego zgody na udział Użytkownika w Szkoleniu, w formie elektronicznej (skan) na adres e-mail: ………………………., w terminie 7 dni od dokonania Zgłoszenia oraz oryginału oświadczenia w dniu rozpoczęcia Szkolenia.

§ 6 Reklamacje

 1. Użytkownik może zgłosić Usługodawcy reklamacje w związku z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres elektroniczny Usługodawcy. W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela odpowiedzi na adres poczty elektronicznej Użytkownika, podany w zgłoszeniu reklamacji.
 2. Usługodawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich.

§ 7 Odstąpienie od Umowy

 1. Użytkownik, który umowę na uczestnictwo w Szkoleniu drogą elektroniczną, tj. wypełnił i wysłał zgłoszenie oraz dokonał płatności, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Bieg terminu na odstąpienie rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy drogą elektroniczną, tj. od dnia wysłania do Usługodawcy Zgłoszenia i dokonania płatności.
 3. Użytkownik może odstąpić od umowy na uczestnictwo w Szkoleniu, składając Usługodawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Usługodawcę na Stronie Internetowej Serwisu pod adresem: ……………………………………. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres Usługodawcy lub w formie elektronicznej na adres e-mail:……………………………….
 4. W przypadku odstąpienia od umowy, jest ona uważana za niezawartą.
 5. Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności.
 6. Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik.
 7. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Użytkownikowi w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgoda Użytkownika, który został poinformowany, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo do odstąpienia od umowy.

§ 8 Odpowiedzialność Użytkownika w zakresie zamieszczanych przez niego treści

 1. Zamieszczając treści w formie komentarzy oraz udostępniając je, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania treści. Zamieszczane przez Użytkowników treści nie wyrażają poglądów Usługodawcy i nie powinny być utożsamiane z jego działalnością. Usługodawca nie jest dostawcą treści zamieszczony w komentarzach, a jedynie podmiotem, który zapewnia w tym celu odpowiednie zasoby teleinformatyczne.
 2. Użytkownik oświadcza, że:
 1. jest uprawniony do korzystania z autorskich praw majątkowych, praw własności przemysłowej i/lub praw pokrewnych do – odpowiednio – utworów, przedmiotów praw własności przemysłowej (np. znaki towarowe) i/lub przedmiotów praw pokrewnych, które składają się na zamieszczane przezeń treści komentarzy;
 2. umieszczenie oraz udostępnienie w ramach usługi umożliwiającej zamieszczanie przez Użytkowników opinii tj. komentarzy, o których mowa w §3 powyżej, danych osobowych, wizerunku oraz informacji dotyczących osób trzecich nastąpiło w sposób legalny, dobrowolny oraz za zgodą osób, których one dotyczą;
 3. wyraża zgodę na wgląd do opublikowanych treści przez innych Użytkowników oraz Usługodawcę;
 4. wyraża zgodę na dokonywanie opracowań utworów w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 5. Użytkownik nie jest uprawniony do:
 1. zamieszczania w ramach korzystania z usługi umożliwiającej zamieszczanie przez Użytkowników opinii tj. komentarzy, danych osobowych osób trzecich oraz rozpowszechniania wizerunku osób trzecich bez wymaganego prawem zezwolenia lub zgody;
 2. zamieszczania w ramach korzystania z usługi umożliwiającej zamieszczanie przez Użytkowników opinii tj. komentarzy, treści o charakterze reklamowym i/lub promocyjnym.
 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez Użytkowników treści pod warunkiem otrzymania uprzednio powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu.
 2. Zabronione jest zamieszczanie przez Użytkowników w ramach korzystania z usługi umożliwiającej zamieszczanie przez Użytkowników opinii tj. komentarzy, które mogłyby w szczególności:
 1. zostać zamieszczane w złej wierze, np. z zamiarem naruszenia dóbr osobistych osób trzecich;
 2. naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, ochroną praw własności przemysłowej, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
 3. posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierać słownictwo naruszające dobre obyczaje (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
 4. pozostawać w sprzeczności z interesem Usługodawcy;
 5. naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy społeczne lub obyczajowe.
 1. W przypadku otrzymania powiadomienia zgodnie z §9 Regulaminu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do modyfikowania lub usuwania treści zamieszczanych przez Użytkowników w ramach korzystania przez nich z usługi umożliwiającej zamieszczanie przez Użytkowników opinii tj. komentarzy, o której mowa w §3 Regulaminu, w szczególności w odniesieniu do treści, co do których, opierając się na doniesieniach osób trzecich lub odpowiednich organów stwierdzono, że mogą one stanowić naruszenie niniejszego Regulaminu lub obowiązujących przepisów prawa. Usługodawca nie prowadzi bieżącej kontroli zamieszczanych przez Użytkowników treści.
 2. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Usługodawcę zamieszczonych przez niego treści, jedynie w zakresie świadczonych przez Usługodawcę usług w ramach prowadzonego Serwisu, w szczególności publikację treści na Stronie Internetowej Serwisu.

§ 9 Zgłaszanie zagrożenia lub naruszenia praw

 1. W przypadku, gdy Użytkownik lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść publikowana na Stronie Internetowej Serwisu narusza ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, powinien powiadomić Usługodawcę o potencjalnym naruszeniu.
 2. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Serwisu treści będących przyczyną naruszenia.

§ 10 Ochrona danych osobowych

Zasady ochrony Danych Osobowych zamieszczone są w Polityce prywatności.

§ 11 Rozwiązanie umowy

 1. Usługodawca może z ważnych przyczyn jednostronnie rozwiązać umowę zawartą z Użytkownikiem na uczestnictwo w Szkoleniu, w szczególności w przypadku zgłoszenia się zbyt małej liczby uczestników na dane Szkolenie.
 2. Do zawarcia pomiędzy Usługodawcą, a Użytkownikiem umowy o uczestnictwo w Szkoleniu nie dojdzie w przypadku przekroczenia limitu miejsc przewidzianego dla danego Szkolenia.

§ 12 Postanowienia końcowe i zmiana Regulaminu

 1. Usługodawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Użytkownikami będącymi Przedsiębiorcami Usługodawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez Użytkownika będącego Przedsiębiorcą.
 2. Treść niniejszego Regulaminu może zostać utrwalona poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze Strony Internetowej Serwisu.
 3. Usługodawca informuje Użytkownika będącego Konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

Usługodawca informuje, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR).

 1. W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną, strony będą dążyły do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawarte przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu zawarcia umowy o świadczenie usługi drogą elektroniczną. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od opublikowania na Stronie Internetowej Serwisu. Usługodawca poinformuje Użytkownika na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Użytkownik nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Usługodawcę, co skutkuje rozwiązaniem umowy.
 3. Regulamin wchodzi w życie z dniem 12.06.2019 r.
Polecamy najlepszy Sklep z odżywkami

Dołącz do nas na FB